هندى: ألغاز

Hello-World

World Languages for Children

حل الألغاز علشان تمارس إستخدام الكلماتهندى: ألغاز

حل الألغاز علشان تمارس إستخدام الكلمات

تمتع بالتعلم, حيوانات, بيت, أكل, نتيجة السنة

تمتع بالتعلم

حيوانات

بيت

أكل

نتيجة السنة

This section is for young learners. Each piece of the puzzle has one vocabulary word. As the child clicks each piece to drag it, he will hear the word.  Each puzzle has about 5 to 12 puzzle pieces.

Like us on facebook: